Cetățenie Activă

Programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare.

Valoarea Programului:

46.000.000 euro (Granturi SEE)

Gestionarea programului

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond.

Programul va sprijini proiecte selectate prin apeluri deschise, în următoarele domenii:

  • Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență
  • Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen
  • Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile
  • Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV)
  • Mediu și schimbări climatice
  • Dezvoltarea capacității ONG-urilor

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați website-ul dedicat Programului, gestionat de Operatorul de Fond la adresa www.activecitizensfund.ro.