„Timișoara Capitala Europeană a Culturii 2023” - initiative aprobate

Data publicării: Marţi, 4 ian 2022

Au fost aprobate in cadrul acestui apel un numar de 23 de initiative bilaterale

Valoarea totala a acestora este de 8.753.430,28 lei.

Lista poate fi consultată aici.

Au fost depuse în platforma deschisă pentru acest apel un număr de 33 de inițiative bilaterale.

Valoarea lor se ridică la aprox. 2,8 mil euro, depășind alocarea inițială prevăzută de 2 mil euro.

Lista poate fi consultată aici.

Bugetul disponibil este de 2 mil. euro, grant 100% (nu este necesară cofinanțarea).

Termenul limită de depunere este de 20.12.2021 (ora 16:00, ora României) - APEL ÎNCHIS.

Depunerea se va face exclusiv on-line pe platforma t2023.eeagrants.ro.

Vor fi finanțate evenimente, seminarii, campanii, festivaluri, expoziții, târguri care să transfere cunoștințe, bune practici etc.

Toate aceste evenimente trebuie să fie în strânsă legătură cu Timișoara 2023 Capitala Europeană a Culturii și derulate în parteneriat cu entități similare din Norvegia.

Poate aplica orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din România și Norvegia.

Aplicanții pot solicita clarificări la următoarea adresă: eeagrants.bilateral@mfe.gov.ro.

În conformitate cu decizia Comitetului Comun pentru Fondul Bilateral, în cadrul Apelului pentru inițiative bilaterale Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023 sunt eligibile doar inițiativele în parteneriat cu entități din Norvegia. Ghidul aplicantului a fost modificat prin Corrigendum nr. 1, în concordanță cu decizia CCFB.

Textul apelului și documentele aferente se regăsesc în link-urile de mai jos (actualizate prin Corrigendum nr. 1/26.04.2021):

Instrucțiunile pentru a aplica sunt disponibile în textul apelului și pe t2023.eeagrants.ro.

@Ilustrație realizată de Dushky pentru Heritage of Timișoara

  

Inițiativele trebuie să includă activități derulate in parteneriat cu unul sau mai mulți parteneri din Norvegia. Este obligatoriu ca inițiativele, prin activitățile propuse, să aibă caracter bilateral și să implice entități din Norvegia pe toată durată de implementare. Ex: Simpla participare a unui expert la o conferință nu atrage după sine caracterul bilateral al inițiativei.

Acordul de parteneriat este obligatoriu doar în situația în care partenerul gestionează o parte din buget. Dacă bugetul este gestionat integral de Promotor, este necesară doar o scrisoare de intenție din care să reiasă clar activitățile în care este implicat partenerul și modalitatea în care o va face.

Identificarea unui partener este sarcina aplicantului/promotorului.

Puteți accesa următoarele link-uri pentru a identifica un posibil partener:

Conform prevederilor din textul Apelului publicat, art. 7.2.c , costurile salariale pentru „managementul proiectului” nu sunt eligibile. Toate tipurile de cheltuieli eligibile/excluse sunt menționate in textul apelului secțiunile 7.2 și 7.3.

Onorariile eligibile sunt cele aferente experților/artiștilor care prestează un serviciu necesar pentru implementarea activităților aferente inițiativei bilaterale (ex: un expert care susține o prezentare în cadrul unei conferințe, un artist care susține o reprezentație în cadrul unui festival etc.).

Onorariile experților implicați în realizarea activităților/obținerea de rezultate în cadrul inițiativei bilaterale  trebuie să corespundă politicii uzuale salariale a entității din care provine expertul respectiv și pot fi stabilite pe oră/zi în baza unui contract de colaborare/servicii (respectând legislația în vigoare aplicabilă în funcție de entitate) între părți și plătit în baza unui raport de activitate/unei fișe de pontaj.

Documentele depuse pot fi semnate olograf (document scanat) sau folosind semnătura digitală, de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită (în acest caz este necesar să fie prezentată împuternicirea).

Având in vedere tipul de activități eligibile (secțiunea 4 din textul apelului) precum si tipul de cheltuieli considerate eligibile (secțiunea 7.2 din textul apelului), achiziția de echipamente nu este eligibilă. Costurile aferente închirierii echipamentelor pot fi eligibile în condițiile în care echipamentele sunt utilizate strict în scopul organizării unui eveniment.

Rata de finanțare este 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. În funcție de tipul aplicantului, PNC va acorda o prefinanțare/avans de până la 70% pentru entități private și de până la 100% pentru instituții publice. Promotorul are obligația de a aloca fondurile necesare pentru buna implementare financiară a inițiativei.

Inițiativele se pot transmite până la data de 20 decembrie 2021. Ulterior acestei date, inițiativele vor intra în proces de evaluare la nivelul Comitetului Comun al Fondului pentru Relații Bilaterale (compus din reprezentanți ai Punctului Național de Contact, Ministerului Afacerilor Externe din România și din cele trei state donatoare: NO, IS, LI). Clasamentul final aprobat de CCFRB va fi publicat pe website-ul www.eeagrants.ro.  Aplicanții vor fi înștiințați referitor la rezultatul evaluării și începerea procesului de semnare a contractelor de finanțare începând trimestrul 2, 2022.

Contractele de finanțare se semnează între Punctul Național de Contact pentru Granturile SEE și norvegiene în România (Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene) și Promotorii de inițiative bilaterale. La semnarea contractului se vor solicita Declarația de Eligibilitate și GDPR actualizate, daca este cazul.

Implementarea inițiativelor poate începe după semnarea contractelor de finanțare pentru derularea de activități de pregătire/organizare a evenimentelor, dacă acestea sunt prevăzute în cadrul inițiativelor. Activitățile principale/evenimentele se vor desfășura (obligatoriu) în perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023 (perioada în care Timișoara va deține titulatura de „Capitală Europeană a Culturii”).