Comuna Răcășdia

Șanse de acces la educație și dezvoltare, Comuna Răcășdia, jud. Caraș - Severin - S-au realizat documentații tehnice pentru infrastructura rutieră din cartierul romilor “STADION“, respectiv pentru podețe peste pârâul Răcășdia, cu rigole betonate și acces la proprietăți , în vederea îmbunătățirii accesului în comunitate. Primăria a accesat în baza acestei documentații finanțarea investiției din alte surse - Program Anghel Saligny!

Detalii suplimentare despre proiect →
Moldova Noua

Reabilitare străzi în Moldova Nouă, jud. Caraș - Severin - Documentația tehnică elaborată va ajuta la reabilitarea străzilor din localitate pentru a îmbunatăți calitatea vieții locuitorilor orașului Moldova Nouă, respectiv a celor din Zona defavorizată Moldova Nouă, identificată ca zonă marginalizată în cadrul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România. 

Detalii suplimentare despre proiect →
Primaria Ciortesti, Iasi

Elaborare documentație tehnică pentru înființare și dotare centru medico-social în comuna Ciortești, jud. Iași - Viitorul centru medico-social a fost proiectat pentru 50 de paturi și va asigura servicii medicale și sociale pentru persoane defavorizate, vârstnice din comună, respectiv va asigura 60 de locuri de muncă. Viitoarea investitie va duce la combaterea segregării și a excluziunii sociale a grupului marginalizat, prin reducerea separării fizice și sociale a membrilor acestui segment social și prin accesul egal al acestora la servicii medico-sociale incluzive și de calitate.

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Belin, Covasna

Construirea unui pod nou în localitatea Belin Vale, județ Covasna - proiectul a fost necesar în vederea dezvoltării infrastructurii în zona marginalizată, îmbunătățirii condițiilor de trai și consolidarea relațiilor dintre grupul vulnerabil și restul comunității. Documentația tehnică elaborată prin acest proiect va reprezenta primul pas în implementarea investiției care va da zonei un aspect rural și va mări gradul de siguranță pentru deplasarea locuitorilor și a șoferilor din zona defavorizată.

Detalii suplimentare despre proiect →
EduZagar

EduZagar - reabilitare grădiniță cu program prelungit Zagăr, jud. Mureș - Creșterea capacității autorității locale din comuna Zagăr de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor de servicii sociale in domeniul educatiei, prevăzute în Strategia de dezvoltare locală și in Planul local de actiune pentru romi 2020-2022, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate și marginalizate din comuna Zagăr, județul Mureș.

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Cetateni

Modernizarea străzii Speranței pentru îmbunătățirea condițiilor sociale în comuna Cetățeni, județul Argeș - prin intermediul acestui proiect au fost efectuate demersurile pregatitoare pentru modernizarea strazii Sperantei pentru imbunatatirea vietii populatiei comunei Cetateni, si nu numai, respectiv reducerea riscurilor inundatiilor, asigurarea unor conditii tehnice necesare desfasurarii activitatii si circulatiei in conditii optime de siguranta si confort impuse de normativele si standardele in vigoare.

Detalii suplimentare despre proiect →
Centru multifunctional Ardud

Centru multifuncțional Ardud - creșterea utilizării serviciilor sociale de către grupurile defavorizate din orașul Ardud, județul Satu Mare, prin realizarea unui centru multifuncțional, în care serviciile sociale se vor diversifica, iar numărul beneficiarilor va crește atât cantitativ, cât și calitativ, acest centru putând oferi servicii pentru diferite categorii de vârstă și diferite situații dezavantajate.

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Vartop

Comuna Vârtop, jud. Alba - Documentație tehnică pentru reabilitarea școlii gimnaziale - proiectul a constat in  realizarea documentației tehnice, SF/DALI, pe termen mediu, accesul la finanțare a primăriei comunei Vârtop care va avea posibilitatea sa aplice la un proiect cu finanțare nerambursabilă cu documentația realizată, iar pe termen lung, prin realizarea infrastructurii va avea loc reducerea marginalizării în rândul comunității locale și creșterea calității actului educațional.

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Teliu, Brasov

Modernizarea infrastructurii rutiere, în comunitatea marginalizată din Comuna Teliu, jud. Brașov - realizarea documentatie tehnice suport necesare fundamentarii investitiei propuse si anume elaborarea studiilor topografice si a celor geotehnice, precum si a expertizei tehnice, realizarea documentatiei tehnice specifice în vederea reabilitarii si modernizarii unui numar de 18 trasee axiale de strazi, dispuse in zona centrala a localitatii Teliu, care impreuna, totalizeza o lungime 6,275 km.

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu, județul Suceava -  Docuemntație pentru reabilitarea și dotarea dispensarului medical din localitate - proiectul contribuie la consolidarea capacității UAT Comuna Ciprian Porumbescu de a accesa eventuale finanţări ulterioare pentru servicii sociale, iar viitorul dispensar medical complet modernizat va permite utilizarea serviciilor medicale de către comunitatea defavorizată a comunei.

Detalii suplimentare despre proiect →
Construire pod Ardeleni

Lipănești, Prahova Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată I - Construire pod Ardeleni - Proiectul a constat în elaborarea studiului de fezabilitate, a studiilor de teren (ridicări topografice vizate OCPI, a studiului geotehnic și a documentanțiilor tehnice în vederea obținerii certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și autorizațiilor aferente construirii podului din zona Ardeleni, sat Sipotu.

Detalii suplimentare despre proiect →
Balcesti Valcea

Bălcești, jud. Vâlcea - Modernizare, reabilitare Liceu de profil Petrache Poenaru - proiectul a finanțat elaborarea documentației tehnice necesare, respectiv a documentelor ce privesc auditul energetic, expertizare tehnică clădire, studiu geotehnic și documentația în vederea obținerii avizelor pentru modernizare clădirii.

Detalii suplimentare despre proiect →
Boldesti-Scaeni

Boldești Scăieni, Prahova - Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată I - Proiectul a constat în elaborarea documentației tehnice (SF– DALI etapa I) pentru dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată din nordul orașului, prin construirea unui trotuar, a unei piste pentru bicicliști și a unei rigole acoperite pentru scurgerea apelor pluviale, pe tronsonul cuprins între strada Poienilor și strada Salcâmilor, cu o lungime de cca. 1.600 metri.

Detalii suplimentare despre proiect →
UAT Sarateni

Creșterea calității și egalității de șanse în învățământul local din comuna Sărățeni, județul Mureș - proiectul a urmarit creșterea capacității operaționale și financiare a UAT Comuna Sărățeni de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, respectiv implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la învățământ pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.

Detalii suplimentare despre proiect →
UAT Putineiu

Elaborarea documentației tehnice în vederea construirii unei grădinițe în comună Putineiu, Jud. Teleroman și echiparea acesteia cu dotările necesare procesului educațional. În cadrul proiectului de față s-a realizat studiul de fezabilitate pentru construirea unei grădinițe pe terenul de 1280 m2 care aparține Consiliului Local. 

Detalii suplimentare despre proiect →
Stelnica

Comuna Stelnica, jud. Ialomița - Elaborare Documentație Tehnică pentru înființarea unui centru de zi multifunctional pentru persoanele marginalizate. 

Prin realizarea documentației tehnice necesare pentru înființarea unui Centru de zi multifuncțional, se vor reduce decalajele dintre populația identificată în zona marginalizată Sat Maltezi și restul Comunei Stelnica, între comunitatea marginalizată și restul comunității, prin acces egal la servicii sociale, educaționale și de calitate.

Detalii suplimentare despre proiect →

Arhiva rezultatelor aferente perioadei 2009-2014 o găsiți aici