Dezvoltare locală (Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor)

Programul va contribui în mod activ la consolidarea coeziunii sociale și economice la nivel național și local în România prin sprijinirea de măsuri ce vizează:

  • îmbunătățirea incluziunii și abilitării romilor
  • intensificarea utilizării serviciilor sociale (educație, sănătate) de către grupurile defavorizate
  • educație incluzivă pentru copii și tineri aflați în situații de risc
  • reducerea abandonului școlar timpuriu
  • dezvoltarea cunoștințelor administrației centrale și locale de a pune în aplicare principiile bunei guvernări și a recomandărilor formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru România.

Valoarea programului

86.941.176 euro (73.900.000 euro Granturi SEE și Norvegiene și 13.041.176 euro cofinanțare din bugetul național)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS). Consiliul Europei are rolul de organizație parteneră internațională.

În cadrul programului se vor implementa atât proiecte selectate în cadrul celor 7 apeluri lansate de către Operatorul de Program cât și 3 proiecte predefinite.

Apeluri de proiecte

Reducerea sărăciei (apel restrâns)

Apelul de proiecte  vizează punerea în aplicare a măsurilor naționale și locale de combatere a sărăciei care să asigure valorificarea/ dezvoltarea rezultatelor proiectelor implementate în cadrul Programului „Reducerea sărăciei” (RO25), finanțat prin Granturile Norvegiene 2009-2014.

Educație incluzivă pentru copii și tineri aflați în situații de risc (16.898.633 euro)

Apelul de propuneri de proiecte  vizează creșterea gradului de incluziune socială a copiilor şi tinerilor din România şi finanțează proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educație de calitate, echitabilă şi incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia. Proiectele finanțate sunt implementate la nivel regional sau național şi se adresează copiilor şi tinerilor în situații de risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii şi celor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Incluziunea romilor 

Apelul de proiecte vizează promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării și a rasismului, promovarea schimburilor interculturale și consolidarea capacității de sprijinire a dezvoltării în comunitățile cu procent mare de etnici romi.

Dezvoltare locală 

Apelul de proiecte are ca obiectiv implementarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și excluziunii sociale și care să contribuie la creșterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție ale acestor grupuri cu privire la calitatea acestor servicii.

Drepturile omului 

Apelul de proiecte are ca obiectiv îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei.

Acces la finanțare (schemă de granturi mici)

Apelul de proiecte are ca obiectiv creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate, marginalizate.

Intervenții prioritare (schemă de granturi mici)

Obiectivul  general al apelului este acela de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație în comunitățile dezavantajate cu un procent ridicat de populație romă, prin finanțarea proiectelor de nivel comunitar (dezvoltate în cadrul unei singure UAT) care abordează necesități prioritare specifice identificate într-un mod participativ.

Proiecte predefinite

Integrare socială și educațională durabilă prin activități sportive (3.277.088 euro)

Proiectul este implementat de către Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) București, în parteneriat cu Școala Norvegiană de Științe ale Sportului (NSSS).
Are ca obiectiv reducerea abandonului școlar timpuriu prin implicarea copiilor și tinerilor aflați în situație de risc în activități sportive.

Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni (3.277.088 euro)

Proiectul este implementat de către Asociația Comunelor din România (ACoR), în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și Asociația Municipiilor din România (AMR).
Obiectivul proiectului este consolidarea capacității administrației locale prin creșterea responsabilității și a transparenței și creșterea gradului de conștientizare cu privire la incompatibilitate și conflictul de interese.

Dezvoltarea capacității în domeniul guvernării publice (3.020.000 euro)

Proiectul va fi implementat de către Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Ministerul Justiției, Autoritatea pentru Digitalizarea României și OECD.
Se va realiza  o evaluare detaliată a administrației publice centrale românești urmată de măsuri de întărire a capacității într-o manieră durabilă.

 

Website-ul dedicat al programului, gestionat de Operatorul de Program, este disponibil aici.