Dezvoltare locală (Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor)

Programul va contribui în mod activ la consolidarea coeziunii sociale și economice la nivel național și local în România prin sprijinirea de măsuri ce vizează:

  • îmbunătățirea incluziunii și abilitării romilor
  • intensificarea utilizării serviciilor sociale (educație, sănătate) de către grupurile defavorizate
  • educație incluzivă pentru copii și tineri aflați în situații de risc
  • reducerea abandonului școlar timpuriu
  • dezvoltarea cunoștințelor administrației centrale și locale de a pune în aplicare principiile bunei guvernări și a recomandărilor formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru România.

Valoarea programului

82.352.941 euro (70.000.000 euro Granturi SEE și Norvegiene și 12.352.941 euro cofinanțare din bugetul național)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și Consiliul Europei.

Se vor implementa atât proiecte selectate în cadrul celor 7 apeluri organizate de Operatorul de Program în perioada 2018-2019 cât și 4 proiecte predefinite.

Apeluri de proiecte

Reducerea sărăciei (apel restrâns) (20.000.000 euro)

Apel de proiecte ce vizează punerea în aplicare a măsurilor naționale și locale de combatere a sărăciei care să asigure valorificarea/ dezvoltarea rezultatelor proiectelor implementate în cadrul Programului „Reducerea sărăciei” (RO25), finanțat prin Granturile Norvegiene 2009-2014.

Educație incluzivă pentru copii și tineri aflați în situații de risc (8.581.978 euro)

Apel de proiecte ce susțin educația incluzivă și șansele egale, sporind accesul la servicii educaționale și sociale.

Incluziunea romilor (16.000.000 euro)

Apel de proiecte pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării și a rasismului, promovarea schimburilor interculturale și consolidarea capacității de sprijinire a dezvoltării în comunitățile cu procent mare de etnici romi.

Dezvoltare locală (10.090.640 euro)

Apel de proiecte ce vizează finanțarea de măsuri pentru îmbunătățirea calității și accesului la servicii sociale (educative, de sănătate, din domeniul ocupării etc.) a grupurilor dezavantajate.

Drepturile omului (5.868.529 euro)

Apel de proiecte adresat entităților publice de la nivel național, în vederea implementării recomandărilor emise de CEDO după anul 2015 privind drepturile persoanelor cu handicap, drepturile minorităților naționale, drepturile deținuților, drepturile copiilor și drepturile femeilor în România.

Acces la finanțare (schemă de granturi mici) (1.000.000 euro)

Apel de proiecte ce va acorda fonduri autorităților locale pentru a-și spori capacitatea de a aplica pentru alte finanțări, respectiv pentru contractarea de servicii de asistență tehnică pentru elaborarea documentației tehnice și obținerea aprobărilor legale necesare pentru investiții/ măsuri care vizează dezvoltarea locală în comunități sărace/ izolate/marginalizate.

Intervenții prioritare (schemă de granturi mici)  (1.647.059 euro)

Apel de proiecte pentru acordarea de fonduri pentru intervenții de urgență în comunitățile de romi, care să vizeze îmbunătățirea facilităților sociale și educaționale pentru copii si tineri, creșterea accesului la servicii de sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit, facilitarea eliberării actelor de identitate, asigurarea suportului social și juridic pentru victimele evacuărilor, promovarea schimburilor interculturale, etc.

Proiecte predefinite

Integrare socială și educațională durabilă prin activități sportive (4.450.000 euro)

Proiect implementat de Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) București, în parteneriat cu Școala Norvegiană de Științe ale Sportului.
Are ca obiectiv reducerea abandonului școlar timpuriu prin implicarea copiilor și tinerilor în situație de risc în activități sportive.

INCLUDE - Incluziunea copiilor și a tinerilor la risc (3.000.000 euro)

Proiect implementat de Consiliul Europei în parteneriat cu Ministerul Educației, Institutul de Științe ale Educației și Ministerul Tineretului și Sportului.
Va contribui la reforma curriculum-ului și implementarea măsurilor conexe prin alinierea la standardele și abordările Consiliului Europei pentru un sistem național de educație incluziv.

Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni (3.277.088 euro)

Proiect implementat de Asociația Comunelor din România (ACoR), în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și Asociația Municipalităților din România (AMR).
Urmărește consolidarea capacității administrației locale prin creșterea responsabilității și a transparenței și creșterea gradului de conștientizare cu privire la incompatibilitate și conflictul de interese.

Dezvoltarea capacității în domeniul guvernării publice (3.020.000 euro)

Proiect implementat de Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu OECD
Se va realiza  o evaluare detaliată a administrației publice centrale românești urmată de măsuri de întărire a capacității într-o manieră durabilă.

 

Website-ul dedicat al programului, gestionat de Operatorul de Program, este disponibil aici.