Fondul pentru Relații Bilaterale reprezintă o sursă flexibilă de sprijinire a inițiativelor de interes comun atât pentru entități din Statele Donatoare cât și pentru cele din România, care vor contribui la consolidarea cooperării și îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce între instituții, organizații private sau publice din România, pe de o parte, și Norvegia, Islanda și Liechtenstein, pe de altă parte Fondul urmărește să consolideze contactul, cooperarea și cunoașterea la toate nivelurile - administrative, politice și culturale între România și donatori.

Bugetul Fondului pentru Relații Bilaterale este de 10 050 000 EUR, reprezentând aproximativ 2% din alocarea totală a României pentru perioada 2014-2021 și este distribuit astfel:

 • Fondul gestionat la nivelul Punctului Național de contact în cuantum de 6,4 mil. euro;
 • Fondul gestionat la nivelul Operatorilor de Program cu rolul de a sprijini inițiative bilaterale în contextul programelor, cu o alocare prevăzută în Memorandumuri de 2,65 mil. euro.

Fondul pentru Relații Bilaterale va fi implementat prin proiecte predefinite sau apeluri deschise.

Inițiativele bilaterale puse în aplicare vizează următoarele sectoare și domenii prioritare (din Blue Book dar fără a se limita la ele):

 • Inovare, cercetare și competitivitate
 • Incluziunea socială, angajarea tinerilor și reducerea sărăciei
 • Mediul, energia, schimbările climatice și economia cu emisii reduse de carbon
 • Cultura, societatea civilă, buna guvernare, drepturile și libertățile fundamentale
 • Justiție și afaceri interne

Obiective stategice de interes comun vor putea primi finanțare în cadrul Fondului pentru Relații Bilatarele iar dintre acestea pot fi enumerate: Președinția UE deținută de România în 2019, Timișoara capitala europeană a culturii 2021, Festivalul Internațional de Film Transilvania din Cluj, festivalul de literatură FILIT din Iași, 30 de ani de predare norvegiană în Cluj în anul 2021 etc.

Următoarele activități vor fi considerate eligibile în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale, cu condiția ca activitatea să contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și România:

 • căutarea partenerilor pentru proiectele în parteneriat, înainte sau în timpul pregătirii unei cereri de proiect în parteneriat sau dezvoltarea unor astfel de parteneriate;
 • crearea de rețele, schimbul, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici;
 • activitățile care vizează consolidarea cooperării și schimbul de experiență și de bune practici între operatorii de programe și entitățile similare din statele beneficiare și din statele donatoare, precum și organizațiile internaționale, cu condiția ca cel puțin o entitate din statele donatoare să fie implicată în activitate.

Promotorii și partenerii eligibili sunt reprezentanți de orice entitate publică sau privată, comercială (în cadrul programelor specifice) sau necomercială, precum și organizațiile neguvernamentale stabilite ca persoane juridice, în statele donatoare, fie în statele beneficiare, fie în orice organizație, organism sau agenție internațională, sunt considerate promotori și parteneri eligibili. Sindicatele, angajatorii sau organizațiile profesionale sunt, de asemenea, solicitanți eligibili.

Inițiative bilaterale vor urmări să îndeplienască următorii indicatori (după caz):

 • numărul de participanți din România / statele donatoare implicați în activități bilaterale
 • numărul de persoane / experți din România / statele donatoare implicate în vizitele bilaterale
 • numărul de rapoarte comune, studii, publicații, articole etc. realizate / publicate ca rezultat al inițiativei
 • numărul de politici, legi și regulamente noi , proceduri de lucru, manuale etc., adaptate și adoptate ca rezultat al cooperării bilaterale
 • numărul de noi tehnologii și practici, inclusiv sistemele informatice, implementate în statul beneficiar, ca rezultat al transferului de know-how de la partenerii din statul donator
 • numărul articolelor publicate în statul beneficiar cu privire la statele donatoare și viceversa
 • gradul de satisfacție al participanților / beneficiarilor

Fondul pentru Relații Bilaterale este la dublu nivel:

 • La nivel strategic de către Comitetul Comun pentru pentru Fondul Bilateral
 • La nivel operațional de Punctul Național de Contact.

Punctul Național de Contact monitorizează și verifică utilizarea Fondul pentru Relații Bilaterale alocat operatorilor de programe pe baza prevederilor acordurilor de implementare a programelor.